Informatie op deze website

De Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. hierna te noemen ‘HP Pensioenfonds’, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. HP Pensioenfonds wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. HP Pensioenfonds behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.


Functioneren van deze website

HP Pensioenfonds garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. HP Pensioenfonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door HP Pensioenfonds of door jou aan HP Pensioenfonds middels deze website of anderszins langs elektronische weg.


Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. HP Pensioenfonds aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. HP Pensioenfonds behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.


Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij HP Pensioenfonds of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HP Pensioenfonds.


Virussen

HP Pensioenfonds garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.