16

apr

Informatiebulletin april 2019 (2019)

In dit Informatiebulletin onder andere een verwijzing naar het interview met Gábor Menkes, nieuws over ontwikkelingen bij de aangesloten werkgevers, de campagne 'Keuzes in beleggen' en het aangepaste Uniform Pensioen Overzicht.

 

Ontwikkelingen bij de aangesloten werkgevers

HP Inc. heeft het selectieproces voor de nieuwe uitvoerder van hun pensioenregeling bijna afgerond. De ondernemingsraad moet nog goedkeuring verlenen. Wanneer dit is afgerond zal een voorstel voor een collectieve waardeoverdracht (CWO) worden opgesteld voor De Nederlandse Bank (DNB). Dit moet uiterlijk 3 maanden voor de beoogde datum van overdracht worden ingediend. Indien DNB goedkeuring verleent voor de CWO, zullen alle betrokken deelnemers (ook de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) hierover worden geïnformeerd. In principe gaan de aanspraken en pensioenen mee in de CWO naar de nieuwe uitvoerder, tenzij de betrokken deelnemer expliciet schriftelijk laat weten niet akkoord te gaan met de overdracht. In februari heeft het HP Pensioenfonds (HPPF) alle betrokken gewezen deelnemers en pensioengerechtigden een brief per post gestuurd over deze gang van zaken.

Inmiddels heeft ook Hewlett Packard Enterprise (HPE) aan HPPF laten weten onderzoek te doen naar de meest geschikte wijze van uitvoering voor de pensioenafspraken met haar medewerkers. Hierbij worden alle opties meegenomen, zowel het handhaven van de uitvoering door het HPPF als  door een nieuwe partij met een collectieve waardeoverdracht (CWO) van de reeds opgebouwde aanspraken en kapitalen en de ingegane pensioenen.

 

Brexit

HPPF is al in september 2018 gestart met inventariseren of en wat de gevolgen kunnen zijn van de Brexit voor het pensioenfonds. Uit deze inventarisatie is gebleken dat op één na al onze vermogensbeheerders afdoende maatregelen hebben genomen om na een Brexit de dienstverlening voort te zetten.  

Hoewel het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie naar verwachting op 29 maart 2019 zou verlaten (‘Brexit’), is tot op heden onduidelijk wanneer en op welke wijze dit uiteindelijk zal plaatsvinden. Voor HPPF is de wijze van uittreding van belang voor de aandelen ontwikkelde markten en aandelen opkomende markten in de beleggingsportefeuille. Deze beleggingen zijn momenteel ondergebracht in twee beleggingsfondsen welke zijn opgezet naar Brits recht bij State Street Global Advisors (SSgA). 

Mocht er sprake zijn van een harde Brexit (“No Deal”) zonder afspraken en zonder overgangsperiode, dan kan SSgA vanaf dat moment ons niet meer van dienst zijn voor de betreffende beleggingsfondsen.
Om problemen te voorkomen heeft HPPF na een selectieproces bij onze bestaande vermogensbeheerders alternatieven gevonden. Mocht de situatie zich zo ontwikkelen dat de beleggingsfondsen bij SSgA niet meer toegankelijk worden, dan kan op tijd worden ingegrepen. 

 

Uitbesteding herijkt

Het bestuur van HPPF heeft diverse werkzaamheden, zoals de uitvoering van de pensioenadministratie en het beheer van het vermogen, ondergebracht bij verschillende partijen. Deze partijen zijn de uitbestedingspartners. Het pensioenfonds heeft afspraken met deze partners over het werk dat ze doen en aan welke eisen moet worden voldaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (kwaliteits)waarborgen, informatiebeveiliging en de manier waarop het bestuur geïnformeerd wordt over de uitvoering en bij fouten of incidenten. Deze eisen en afspraken liggen vast in het contract met de partij, de uitbestedingsovereenkomst.

De wereld is constant in beweging, ook op pensioengebied. De toezichthouder, DNB, geeft richtlijnen op gebied van uitvoering en informatietechnologie. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en vertaalt deze naar de uitvoering voor het pensioenfonds. Voor het pensioenfonds is het belangrijk dat de afspraken die het bestuur heeft gemaakt met de partners blijven passen bij de nieuwe ontwikkelingen en dat de risico’s beheersbaar blijven. 

Afgelopen jaar heeft het bestuur uitbesteding als onderwerp intensief opgepakt. Het heeft geleid tot een vernieuwd uitbestedingsbeleid met duidelijke eisen voor de verschillende uitbestedingspartners. Het bestuur wil alle afspraken expliciet en duidelijk in de contracten uitgewerkt zien. Met name het contract met de pensioenadministrateur RiskCo diende na de overname van Aon herzien te worden. 
Inmiddels heeft HPPF nieuwe afspraken gemaakt met RiskCo over de uitvoering. De afspraken passen bij de ontwikkelingen in de markt. De risico´s op gebied van uitbesteding worden met deze nieuwe afspraken zichtbaar beter beheerst. 

Het doel van het pensioenfonds is om pensioenen uit te keren aan onze deelnemers, nu en in de toekomst. Een goede administratie van de rechten en correcte vaststelling van de pensioenen is daarbij onontbeerlijk. Door meer inzicht in en duidelijke afspraken over de uitvoering houdt het bestuur maximaal zijn verantwoordelijkheid vervullen.

De komende periode bekijkt het bestuur of ook de andere uitbestedingscontracten herziening nodig hebben om naadloos aan te sluiten bij ons vernieuwde beleid.

 

Risicomanagement

HPPF voert in opdracht van de aangesloten werkgevers de pensioenregeling uit als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Bij het beheren van 2 miljard aan pensioenvermogen en het bijhouden van een goede pensioenadministratie voor 10.000 mensen is het beheersen van risico’s heel belangrijk. 
Het pensioenfonds kent financiële risico’s, zoals bijvoorbeeld het risico van rentestijgingen en -dalingen, het risico dat aandelenkoersen dalen of dat er op enig moment onvoldoende geld vrijgemaakt kan worden om de uitbetalingen te doen. Daarnaast kan HPPF ook geconfronteerd worden met bijvoorbeeld fraude, cybercrime of fouten in de pensioenadministratie.

Voor een deel is het nemen van risico’s onvermijdelijk en soms zelfs gewenst: om nu en in de toekomst pensioen te kunnen uitkeren aan onze deelnemers moet er beleggingsrisico worden genomen. Het bestuur wil niet meer risico lopen dan verantwoord is. Sommige risico’s wil het bestuur in het belang van de deelnemers helemaal niet lopen, zoals het risico dat de pensioenadministratie niet juist is.
Elke ontwikkeling op het gebied van bijvoorbeeld technologie en politiek maar ook natuurrampen en nieuwe wetgeving kan invloed hebben op de risico’s voor ons pensioenfonds. Daarom is het nodig dat het bestuur voortdurend zicht heeft op de risico’s die voor het pensioenfonds van belang zijn en afweegt wat de kans is dat die risico’s zich zullen voordoen en welke impact ze dan hebben op het pensioenfonds. Dat is natuurlijk lastig, want niemand heeft een glazen bol waarin de toekomst bekeken kan worden. En toch moet het bestuur de risico’s zo goed mogelijk kennen en bepalen hoe er mee om te gaan.

De afgelopen periode heeft het bestuur het totaaloverzicht van alle risico’s beoordeeld en aangevuld waar nodig. Het bestuur heeft ook een inschatting gemaakt van de kans op en de impact van de risico’s en maatregelen bepaald om de risico’s tot aanvaardbare hoogte te beheersen. Het is heel belangrijk dat het bestuur zicht heeft op ontwikkelingen binnen en buiten het pensioenfonds en regelmatig gerapporteerd krijgt over de mate waarin de risico’s worden beheerst. Dit geldt voor het pensioenfonds en bij de partijen aan wie het bestuur werkzaamheden heeft uitbesteed. Dat is een continu proces waarin de afgelopen maanden belangrijke stappen zijn gezet: het helpt het bestuur om zowel het pensioenvermogen als de administratie goed te beheren zodat nu en in de toekomst het juiste pensioen kan worden uitgekeerd aan onze deelnemers.

 

Campagne 'Keuzes in beleggen'

In maart is er een campagne gelanceerd onder de naam 'Keuzes in beleggen'. Deze campagne was speciaal gericht op deelnemers met een pensioenkapitaal bij Robeco. Voor geïnteresseerden is de campagne hier te vinden.

 

Interview Gábor Menkes

In maart is er ook een nieuw interview op de website geplaatst. Deze keer een gesprek met een gewezen deelnemer, Gábor Menkes. Het interview is hier terug te lezen.  

 

Aangepast Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Als gevolg van nieuwe Europese richtlijnen (IORPII) moeten er aanpassingen aan het UPO worden doorgevoerd. De eerste aanpassingen zullen dit jaar merkbaar zijn. Wij komen hier uitgebreid op terug tijdens de UPO campagne aanstaande juni.