09

apr

Informatiebulletin April 2021 (2021)

Deelnemersonderzoek 2020

Allereerst dank aan alle deelnemers aan het onderzoek. De informatie uit het onderzoek is waardevol!

In november 2020 heeft het pensioenfonds een deelnemersonderzoek uitgevoerd. Veel werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden hebben gereageerd op de via de e-mail verstuurde uitnodiging. Dit onderzoek is een vervolg op het deelnemersonderzoek van 2017. Hieronder leest u een samenvatting van enkele belangrijke resultaten van het onderzoek.

Pensioenbewustzijn

Een van de onderdelen uit het onderzoek richt zich op pensioenbewustzijn.

Onder de gepensioneerden heerst het gevoel dat de huidige pensioensituatie voor hen (en eventueel voor de partner) op orde is, zo geeft de helft aan. Toch houdt deze doelgroep graag een vinger aan de pols

De deelnemers aan het onderzoek komen over het algemeen pensioenbewust over. Zo wordt pensioen als een belangrijke arbeidsvoorwaarde gezien door de medewerkers en de oud-medewerkers en geven veel (oud-) medewerkers aan zijn of haar persoonlijke pensioensituatie te volgen. Daarnaast realiseert 84% van de medewerkers zich dat een goed pensioen niet vanzelf tot stand komt. Dit percentage ligt bij de oud-medewerkers iets (89%) hoger. Hieronder geven wij in een paar grafieken belangrijke resultaten van het onderzoek weer.

Pensioeninzicht

Op Koers is een module die inzicht biedt in de persoonlijk pensioensituatie. Uit het onderzoek komt naar voren dat de medewerkers en de oud-medewerkers nog beperkt gebruik maken van deze module.

Interesses

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemer de meeste interesse tonen voor:

 • De financiële positie van het pensioenfonds
 • De beleggingsresultaten
 • Actualiteiten over pensioen bij Pensioenfonds HP

Communicatiemiddelen

Website

Het pensioenfonds gebruikt de website om de verschillende doelgroepen, werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden, te informeren over verschillende onderwerpen. Het is daarom goed om te zien dat de website goed wordt gewaardeerd door alle doelgroepen.

81% van de respondenten van de werknemers heeft aangegeven de website relevant te vinden. 71% ervaart de website als duidelijk en 60% vindt de website compleet. De oud-medewerkers en gepensioneerden beschouwen de website als duidelijk, relevant, overzichtelijk, gestructureerd en compleet.

Daarnaast vindt meer dan 80% van de gepensioneerden de informatie op de website die zij zoeken. Ook is er de wens om via de website toegang te krijgen tot  persoonlijke (pensioen)gegevens.

Over hoe aantrekkelijk de website is, zijn de meningen verdeeld. Bij de werknemers en de oud-werknemers is het merendeel neutraal over hoe aantrekkelijk de website er uit ziet.

Digitale communicatie

De wereld om ons heen verandert waarbij digitale communicatie steeds meer aanwezig is. Van mobiele telefoons met apps en het digitaal regelen van bankzaken tot en met het digitaal vergaderen. Wat vinden de verschillende doelgroepen van digitale communicatie?

Waar het digitaal communiceren hoofdzakelijk een gelijksoortige mening laat zien, is een verdere digitalisering in de vorm van het ontwikkelen van een app een ander verhaal. Op de vraag “Wanneer er een app ontwikkeld zou worden zou ik deze gebruiken op mijn telefoon of tablet” verschillen de meningen zoals hieronder te zien is.

Tevredenheid over dienstverlening van het pensioenfonds als geheel

Voor de medewerkers geldt dat het pensioenfonds qua dienstverlening over het algemeen positief scoort. 48% is tevreden met de dienstverlening van Pensioenfonds HP en 15% zeer tevreden (tezamen is dat 63%). 35% is over de dienstverlening neutraal. Hieronder is een overzicht opgenomen van de  scores.


24% van de oud-medewerkers heeft aangegeven het afgelopen jaar contact te hebben gehad met Pensioenfonds HP, dan wel de administrateur (InAdmin RiskCo). Door hen wordt dit contact ervaren als klantvriendelijk, persoonlijk, deskundig, duidelijk en volledig.

Pensioen is in goede handen

De gepensioneerden zijn van mening dat hun pensioen bij Pensioenfonds HP in goede handen is. Ook de reactie van de (gewezen) deelnemers laten een positief beeld zien.

Enkele reacties naar aanleiding van…..

 • Heb je verbeterpunten voor de website?
  • “Ik vind jullie website prima”
  • “Graag meer informatie over de ontwikkelingen van het fonds”
  • “De woordkeuze zodanig kiezen dat e.e.a. begrijpelijk blijft voor alle niveaus”
  • “Het is voor mij, als niet regelmatige gebruiker, niet altijd even duidelijk waar ik informatie kan terugvinden. Menu structuur vereist wat ervaring”

 

 • Welke informatie zoek je?
  • “Toekomstvisie, alsmede nieuwe pensioenstelsel en overgang daarnaar toe. Alsmede de timing daarvan. Indexatie prognoses ook wenselijk.”
  • “Informatie betreffende financiële performance van pensioenfonds en hoe dit zich verhoudt tot andere (vergelijkbare) pensioenfondsen”
  • “Eventuele fiscale aspecten”.

Aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek laten over het algemeen een positief beeld zien. Tevens is er ruimte voor verbetering. De pensioen en communicatiecommissie zal de uitkomsten van het onderzoek gebruiken voor het verder optimaliseren van de communicatie met de deelnemers.

Status pensioenakkoord

Het kabinet heeft met werknemers – en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord bereikt. Dit pensioenakkoord kent nieuwe regels over pensioenen en de AOW.  Wij kunnen nog niet vertellen wat de nieuwe regels gaan betekenen voor uw pensioen. Er moeten namelijk nog een aantal zaken verder uitgewerkt worden. Vervolgens moet de wet aangepast worden. Daarna moeten de werkgevers nog concrete afspraken maken met de vertegenwoordiging van de werknemers. De verwachting is dat dit nog zeker twee jaar in beslag gaat nemen.

Wenst u meer informatie over het pensioenakkoord dan kunt u de website van de overheid raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel

Wij houden u natuurlijk ook op de hoogte.

Wet waardeoverdracht klein pensioen

Heeft u meerdere banen gehad? Dan is het mogelijk dat u meerdere kleine pensioenen heeft opgebouwd bij verschillende pensioenfondsen. Een klein pensioen is volgens de wet een pensioen dat tussen € 2,- en  

€ 503,24 bruto per jaar in 2021 bedraagt.

Sinds 1 januari 2019 is de “Wet waardeoverdracht klein pensioen” ingegaan. Door deze wet kunnen  pensioenfondsen kleine pensioenen automatisch overdragen aan het pensioenfonds waar u als oud werknemer van HP nu pensioen opbouwt. Een automatische overdracht houdt in dat een pensioenfonds geen toestemming van u als deelnemer nodig heeft om de overdracht te doen. Het gaat dan om kleine pensioenen die ontstaan zijn vóór 2018. Door de automatische overdracht worden de kleine pensioenen bij verschillende pensioenfondsen samengevoegd tot één groter pensioen bij één pensioenfonds.

Deze maand gaat Pensioenfonds HP beginnen met de overdracht van de kleine pensioenen naar het pensioenfonds waar u als oud-werknemer pensioen opbouwt. Als het zover is, dan ontvangen de oud-werknemers met een zogenoemd klein pensioen hierover een brief van Pensioenfonds HP.

CWO/toekomst van het pensioenfonds

Op de pagina over de “CWO/ toekomst van het pensioenfonds” vindt u volgende week een aanvullende nieuwsbrief met als titel “De toekomstige uitvoering van de pensioenregelingen van HPE, HPI en DXC”. In die nieuwsbrief wordt onder andere nader ingegaan op het proces voor de voorgenomen collectieve waardeoverdracht.