26

jun

Informatiebulletin juni (2020)

 

Informatiebulletin juni 2020

In dit Informatiebulletin informeren we je graag over onderstaande onderwerpen. 

 

1. Ontwikkelingen bij de aangesloten werkgevers 

In het informatiebulletin van april maakten wij melding van de voortgaande besprekingen met de aangesloten werkgevers over mogelijke ontvlechting(en). Op dit moment is er verder geen informatie voor publicatie beschikbaar.

 

2. Bestuurswijziging

Zoals ook in het vorige informatiebulletin gemeld, loopt op 30 juni de zittingstermijn van Marcel Lasonder in het bestuur van ons pensioenfonds af. De werkgevers hebben Koos van der Straaten voorgedragen als zijn vervanger in het bestuur van ons fonds.

Het bestuur heeft die voordracht gevolgd. De Nederlandsche Bank heeft de voorgenomen benoeming van Koos goedgekeurd.

Koos is voorzitter geweest van het verantwoordingsorgaan van on pensioenfonds en heeft in zijn carrière veel management ervaring opgedaan.

 

3. Herstelplan 2020 

In maart 2020 heeft ons pensioenfonds een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Waarom een herstelplan?

Pensioenfondsen zijn verplicht om voldoende geld aan te houden. Dit wordt gecontroleerd met behulp van de dekkingsgraad.

Heeft een pensioenfonds een te lage dekkingsgraad dan is er niet voldoende geld achter de hand en moet er een plan gemaakt worden om de situatie te verbeteren. Dit plan wordt gemaakt volgens een voorgeschreven rekenmodel. De berekening in het plan moet laten zien of binnen 10 jaar het pensioenfonds weer over voldoende reserves zal beschikken.

Lukt dat niet dan moeten de pensioenen verlaagd worden of, zoals bij ons fonds het geval is, moeten de werkgevers geld bijstorten.

De berekening volgens de voorgeschreven rekenmethode wordt een herstelplan genoemd.

Let op: het herstelplan is dus geen inschatting van de ontwikkeling van de dekkingsgraad, maar een berekening aan de hand van verwachtingen.

Een herstelplan voor ons fonds was nodig omdat de financiële positie eind 2019 nog steeds niet voldoende was; het fonds had onvoldoende reserves.

De beleidsdekkingsgraad eind 2019 was 108,5%, maar de door DNB vereiste dekkingsgraad eind 2019 was 116,5%.

 

DNB heeft ons herstelplan inmiddels gecontroleerd en goedgekeurd. De rekensom heeft laten zien dat het pensioenfonds, indien de verwachtingen uitkomen, in 10 jaar weer over voldoende reserves zal beschikken.

Het volledige herstelplan is op te vragen bij:

Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland

Postbus 12079

1100 AB Amsterdam

 

4. Beloningsbeleid HP Pensioenfonds

Sinds 1 juli 2019 is het beloningsbeleid van ons pensioenfonds volledig aangepast aan de marktontwikkelingen op dit gebied.

Bovendien is er nu ook rekening gehouden met het feit dat we inmiddels een Raad van Toezicht hebben en dat we professionele bestuurders in het bestuur hebben aangetrokken.

Je kunt het beloningsbeleid inzien op onze website.

 

5. Code pensioenfondsen

In de Code Pensioenfondsen (verder Code) staan principes voor een goed pensioenfondsbestuur. De Code is in de pensioenwetgeving vastgelegd.

De principes gaan onder meer over: taak en werkwijze van verschillende organen in het pensioenfonds, verantwoording afleggen, verantwoord beleggen, benoeming en ontslag, bestuursmodellen, diversiteit, compliance, beloningsbeleid en risicomanagement.

Ook ons pensioenfonds is wettelijk verplicht de Code toe te passen òf gemotiveerd uit te leggen waarom we welke principes niet of niet volledig toepassen en dat toe te lichten en te verantwoorden in het bestuursverslag.  

De volledige tekst van de Code is te vinden op: https://www.pensioenfederatie.nl/stream/codepensioenfondsen.pdf
 

6. Jaarverslag 2019

Het jaarverslag wordt in het derde kwartaal gepubliceerd en op de website geplaatst.

Dit jaar maken we ook een samenvatting, waarmee informatie over de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar snel en eenvoudig toegankelijk is.

Daarnaast besteden we ook op andere manier extra aandacht aan het jaarverslag.

 

Het bestuur