11

mei

Informatiebulletin mei 2018 (2018)

Vanuit HP Inc. hebben we de volgende informatie ter publicatie ontvangen

Bijna drie jaar geleden is HP gesplitst in HP Inc. en Hewlett-Packard Enterprise. Destijds is gekozen de pensioenregeling voor HP Inc. tijdelijk bij het HP Pensioenfonds voort te zetten. Deze tijdelijke oplossing heeft een keerzijde: met het HP Pensioenfonds en HPE zijn in 2015 afspraken gemaakt over wederzijdse aansprakelijkheid ten aanzien van de pensioenverplichtingen van beide werkgevers. Nu HP Inc. volledig op eigen benen staat, is deze wederzijdse aansprakelijkheid niet meer wenselijk. Daar komt bij, dat het HP Pensioenfonds de administratie tijdelijk zo ingeregeld heeft, dat uitvoering van de regeling voor HP Inc. en HPE apart mogelijk is. Om compliant te zijn, past deze administratieve oplossing niet voor de lange termijn. Dus ook van de kant van het HP Pensioenfonds is de wens uitgesproken om een toekomstbestendige oplossing voor HP Inc. te realiseren. Mede ingegeven door het feit dat De Nederlandsche Bank (DNB) kritisch kijkt naar de gekozen oplossing. Al met al heeft HP Inc. besloten de overstap naar een andere pensioenuitvoerder in gang te zetten.
 

Wanneer gaat HP Inc. over naar een andere pensioenuitvoerder?

De overgang naar een andere pensioenuitvoerder kost de nodige voorbereidingstijd. De inventarisatie, consultatie met de OR en deelnemers en de implementatie, vragen al snel 6 tot 12 maanden. De planning is dat HP Inc. eind 2018 overgaat naar een andere pensioenuitvoerder. Het is de bedoeling dat niet alleen de nieuwe pensioenopbouw bij een andere pensioenuitvoerder wordt ondergebracht, maar dat ook alle bij het HP pensioenfonds opgebouwde pensioenen (ook van de gepensioneerden en de ex-medewerkers die inmiddels uit dienst zijn) worden overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. De belangen van alle groepen deelnemers staan hierbij voorop. Uiteraard is de OR van HP Inc. nauw betrokken. Clemens Caniels, Bob de Kok en Bart Lammerts, die de pensioencommissie vormen en respectievelijk voorzitter en lid zijn van de OR, hebben zitting in de projectgroep Pensioen. Ruth Stassen (Total Rewards) leidt het project en wordt inhoudelijk ondersteund door Ronald Hagoort van AonHewitt, Raf Hendriksen (HR) en Jolande Boelhouwer (HR ad interim).

Bij deze transitie werken HP Pensioenfonds en HP Inc. nauw samen. Regelmatig zullen wij jullie een update geven. Wanneer de nieuwe pensioenuitvoerder is gekozen, zullen wij samen ‘handen en voeten geven’ aan de uitvoering en gezamenlijk de communicatie verzorgen. Belangrijk om te weten voor de HP Inc. medewerkers: momenteel verandert er niets voor je. Nader overleg over de afwikkeling van één en ander vindt momenteel plaats met het pensioenfondsbestuur.
 

Pensioendag HP Inc.

Op de website www.hp-pensioenfonds.nl staat een artikel over de op 17 april door HP Inc. gehouden pensioendag.
 

Deelnemersonderzoek

Het in december 2017 gehouden deelnemersonderzoek is inmiddels helemaal afgerond en wordt nu geanalyseerd.

Het eindrapport wordt in juni gepubliceerd.
 

Verhuisinformatie

Je hoeft een adreswijziging binnen Nederland niet aan ons door te geven. Wij zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor krijgen wij je verhuizing automatisch door van je gemeente. Wanneer je e-mailadres bij ons bekend is, ontvang je van ons per e-mail een notificatie dat je adres gewijzigd is.

Heb je je e-mailadres nog niet via de website doorgegeven? Geef het dan op in je profiel. Voor de veiligheid is inloggen met DigID vereist.

https://www.hp-pensioenfonds.nl/profiel/ 

Als je gaat verhuizen in het buitenland hoef je dit ook niet aan ons door te geven. Je moet dit doorgeven aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Wij krijgen dit vervolgens van hen door. Er zijn in Nederland 19 gemeenten waar je je kunt inschrijven. Deze gemeenten kunnen ook voor je nagaan óf je al bent ingeschreven. Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van de gemeenten.
 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

Uiteraard zal ook ons fonds zich aan de nieuwe wetgeving houden en alle voorbereidingen daartoe zijn inmiddels begonnen.
 

Verzamelwet pensioenen 2017 in werking

Op 11 april 2018 is de Verzamelwet Pensioenen 2017 in werking getreden. Hiermee worden in één keer meerdere artikelen in de Pensioenwet aangepast. In totaal gaat het om elf punten. Waarvan een aantal invloed kunnen hebben op onze communicatie over jouw pensioen. Zo wijzigt de regelgeving rondom elektronische informatieverstrekking en wordt de websiteverplichting aangepast.

Eerst schriftelijk niet meer verplicht

Tot nu toe was het voor pensioenuitvoerders verplicht om een deelnemer eerst schriftelijk te informeren over het feit dat hij digitaal informatie ontvangt. Naar aanleiding van deze aankondiging kon de deelnemer bezwaar maken. Als dat gebeurde, was het pensioenfonds verplicht om de deelnemer enkel schriftelijk te informeren. Dit gaat nu veranderen. Onder andere omdat schriftelijk informeren kostbaar is. Daarom is het nu toegestaan om via een digitaal kanaal aan te kondigen dat er digitaal geïnformeerd gaat worden. Daar moet een deelnemer dan wel actief mee instemmen. Gebeurt dat niet, dan moet het pensioenfonds alsnog schriftelijk informeren.

Wijziging websiteverplichting

Sinds de invoering van de Wet pensioencommunicatie (1 juli 2016) is het voor pensioenuitvoerders verplicht om op de website informatie te plaatsen over wat er wel en niet is geregeld in de pensioenregeling. Onder meer in de vorm van een Pensioen 1-2-3. In de praktijk blijkt dat het ontwikkelen van Pensioen 1-2-3’s van pensioenregelingen voor 1 juli 2016 erg kostbaar is. Daarom is de websiteverplichting nu aangepast. De verplichting geldt niet meer voor bepaalde informatie van voor 1 juli 2016. Deze wijziging raakt onder meer gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden.

Meer informatie over de verzamelwet

Op de website van de Rijksoverheid staan alle elf wijzigingen in de Pensioenwet op een rij. In de memorie van toelichting kun je lezen wat de wijzigingen inhouden én waarom ze worden doorgevoerd.
 

Hoeveel pensioengeld is er voor jou gereserveerd?

De afgelopen jaren is de berichtgeving in pensioenland niet altijd positief geweest. Bij meerdere fondsen, waaronder het HP Pensioenfonds, groeien de pensioenen al een paar jaar niet mee met prijsontwikkeling. Diverse fondsen hebben zelfs de pensioenen moeten verlagen. Niet gek dus dat mensen zich zorgen maken over het eigen pensioen. Want is de pot niet leeg tegen de tijd dat jij met pensioen gaat?

Jouw aandeel in het totale vermogen

Om maar met de deur in huis te vallen: nee, de pot is niet leeg tegen de tijd dat jij met pensioen gaat.

De Pensioenfederatie heeft samen met een aantal pensioenfondsen (het HP pensioenfonds was daar overigens niet bij) onderzocht óf en hoe het persoonlijke aandeel in het totale pensioenvermogen inzichtelijk gemaakt kan worden.

Om een pensioenuitkering te kunnen betalen, moet er een bepaald bedrag worden gereserveerd, de pensioenverplichting.

De hoogte van iemands pensioenverplichting is afhankelijk van hoeveel pensioen is opgebouwd, van de levensverwachting en natuurlijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Door te laten zien welk deel van het pensioenvermogen voor een specifiek persoon is gereserveerd, kunnen zorgen over de hoogte van het toekomstige pensioen verminderd worden, zo blijkt uit het onderzoek. Voor elke deelnemer – jong en oud – wordt namelijk geld gereserveerd! En als je weet hoeveel dat precies is, weet je ook dat de pot niet leeg is als jij met pensioen gaat.

Wanneer krijg ik inzicht in mijn persoonlijk pensioenvermogen?

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat het communiceren van het persoonlijke aandeel in het totale pensioenvermogen op dit moment niet zo makkelijk te regelen is. Er zijn zowel actuariële als juridische dilemma’s. En de uitvoering is ook niet eenvoudig. Daarom adviseert de Pensioenfederatie om te wachten met een eventuele implementatie tot er volledige duidelijkheid is hoe één en ander kan worden gerealiseerd,

Pensioenfonds HP volgt de ontwikkelingen en onderzoeken op dit gebied en heeft besloten om nu nog niets te doen om het tonen van jouw persoonlijke deel van het totale gereserveerde pensioengeld mogelijk te maken. We zullen je  wel op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Natuurlijk kun je nu al wel uitzoeken hoeveel pensioen je inmiddels hebt opgebouwd (alleen gewezen deelnemers en actieven). Ga daarvoor naar je persoonlijke online profiel bij Pensioenfonds HP (pensioenplanner op de website) of op www.mijnpensioenoverzicht.nl.