21

nov

Informatiebulletin november 2018 (2018)

Verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan(VO)

De verkiezingen voor het VO zijn in volle gang. Zodra de uitslag bekend is zal deze worden geplaatst op onze website.

 

Interview

Op de website is weer een nieuw interview geplaatst. Deze keer met een bij DXC werkende deelnemer, Menno van der Horst. Leer hier het bijbehorende nieuwsbericht.

 

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur is weer op de beoogde sterkte van 8 personen. Al sinds eind 2016 was er een vacature voor een bestuurslid namens de werkgever door het vertrek van Ans Mentink. Per 1 oktober is hier eindelijk een geschikte kandidaat voor gevonden van buiten het bedrijf. Het is Rita van Ewijk. Rita heeft een gedegen achtergrond in het pensioengebeuren. Door het vertrek van René van Warmerdam bestond er sinds eind 2017 een vacature namens de werknemers. Per 1 november is hiervoor Otto van ’t Hof gekozen. Otto is eerder bestuurder geweest in het voormalige EDS fonds en was de laatste jaren lid van het VO. Otto van 't Hof moet nog door het DNB getoetst worden. Rita van Ewijk is inmiddels getoetst en op 20 november heeft het fonds bericht ontvangen dat DNB instemt met de voorgenomen benoeming van Rita als bestuurder van het HP Pensioenfonds.

 

Raad van Toezicht (RvT)

Met ingang van 1 januari 2019 zijn grote ondernemingspensioenfondsen verplicht om een RvT in te stellen. Dit betreft fondsen met een vermogen van meer dan 1 miljard Euro, dus daar valt ons fonds ook onder. De RvT bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De leden zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De RvT is belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het bestuursverslag. De RvT staat het bestuur met raad ter zijde.

Aan de goedkeuring van de RvT zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:

  • het bestuursverslag en de jaarrekening;
  • de profielschets voor bestuurders;
  • het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
  • gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; • liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;\
  • het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten en het opstellen en beëindigen van uitvoeringsreglementen door een algemeen pensioenfonds;
  • het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm.

De RvT komt in de plaats van de visitatiecommissie (VC).

De VC had tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De VC was belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legde verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het VO, de werkgever en in het bestuursverslag.

Het is duidelijk dat de RvT een veel grotere verantwoordelijkheid heeft dan de VC.

Inmiddels heeft het bestuur van het HP Pensioenfonds het selectieproces voor de leden van de RvT gestart.