15

apr

Nieuwsbrief - augustus 2015 (2015)

Splitsing HP

Ongeveer een jaar geleden heeft CEO Meg Whitman de splitsing van de Hewlett-Packard organisatie aangekondigd. HP zal per 1 november 2015 worden gesplitst in twee separate bedrijven, te weten Hewlett Packard Enterprise en HP Inc. De operationele splitsing in Nederland vindt per 1 augustus 2015 plaats. In Nederland wordt HP Inc afgesplitst van Hewlet-Packard Nederland B.V. en ondergebracht in een nieuw bedrijf: HP Nederland B.V (Inc). Hewlett Packard Nederland B.V. (Enterprise) blijft als separate organisatie bestaan. De businesses gerelateerd aan Enterprise Group, Enterprise Services, Software en Financial Services blijven binnen Hewlett Packard Nederland B.V. (Enterprise). De aan PPS gerelateerde business (pc’s en printing) gaan over naar de nieuwe HP Nederland B.V. (Inc.)

Voor HP Pensioenfonds heeft de splitsing vooralsnog formeel geen gevolgen. Het fonds blijft voor de medewerkers van beide bedrijven dezelfde pensioenregelingen uitvoeren met behoud van dezelfde indexatie-ambitie. Wel zal het pensioenfonds nu van twee werkgevers pensioenpremie ontvangen.

Er is zowel met Hewlett-Packard Nederland B.V. (Enterprise) als met HP Nederland B.V. (Inc) een intentieovereenkomst gesloten op 27 juli jl. Hierin staat dat met beide bedrijven een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten waarin afspraken worden gemaakt over onder meer de financiering, waardeoverdrachten, wederzijdse garantiebepalingen en kosten.

Afhankelijk van hun herkomst zijn alle (gewezen) deelnemers van HP Pensioenfonds ingedeeld bij een van de twee bedrijven. Op basis van deze verdeling zal worden berekend hoeveel premie de twee verschillende werkgevers moeten inleggen. Ook wordt het vermogen verdeeld. HP Pensioenfonds blijft echter één dekkingsgraad publiceren die gebaseerd is op het totaal van de bezittingen en verplichtingen van het fonds.

 

Visitatiecommissie

Vorig jaar is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen ingegaan om de kwaliteit van de pensioenfondsbesturen te verbeteren. HP Pensioenfonds heeft het intern toezicht verstevigd door het instellen van een Visitatiecommissie. Dit is een onafhankelijke externe commissie die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen het pensioenfonds. Jaarlijks vindt er een visitatie plaats en wordt er door de commissie een rapport opgesteld met bevindingen en aandachtspunten.

HP Pensioenfonds heeft ervoor gekozen om de visitatie onder te brengen bij de onafhankelijke deskundigen van Visitatie Commissie Pensioenfondsen (VCP). Zij zullen nog dit jaar de eerste visitatie uitvoeren. De Code Pensioenfondsen is leidend binnen deze visitatie. Deze nieuwe code bevat normen voor het gedrag van bestuurders, interne toezichthouders en belanghebbenden in verantwoordingsfuncties en is te vinden op de website.

 

Jaarverslag

In het onlangs gepubliceerde jaarverslag blikt het bestuur terug op 2014 en legt verantwoording af over het beleid en de uitvoering daarvan. Je vindt het jaarverslag hier.