21

dec

Nieuwsbrief december 2014 (2014)

Verkiezingen bestuur en verantwoordingsorgaan

Inleiding
Als gevolg van wet- en regelgeving (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) waren alle pensioenfondsen verplicht per 1 juli 2014 één van de voorgeschreven bestuursmodellen te  implementeren. Op deze wijze worden bij de pensioenfondsen het bestuur, de medezeggenschap en het toezicht vorm gegeven. Zowel het voormalige EDS pensioenfonds als het HP pensioenfonds hebben gekozen voor een paritair bestuur.
 
Samenstelling bestuur
Het bestuur wordt gevormd door uit:

  • 6 leden op voordracht van de werkgever,
  • 4 leden op voordracht van de OR,
  • 2 verkozen leden door de pensioengerechtigden.

Verkiezing vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden in het bestuur
Na de fusie was er één vacature in het bestuur voor de vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. Deze vacature is middels verkiezingen vervuld door Peter Terporten.
 
Hij zal als aspirant lid in het bestuur plaatsnemen in afwachting van zijn beoordeling door De Nederlandsche Bank.

Verantwoordingsorgaan
De medezeggenschap en verantwoording wordt in de paritaire bestuursvorm middels het verantwoordingsorgaan vorm gegeven.
Het verantwoordingsorgaan is een afspiegeling van de deelnemers, te weten:

  • 1 lid op voordracht van de werkgever
  • 2 leden verkozen door de actieve deelnemers
  • 1 lid verkozen door de gewezen deelnemers
  • 2 leden verkozen door de pensioengerechtigden.

Voor dat de fusie een feit werd hebben de gezamenlijke besturen, in het kader van continuïteit, er voor gekozen de beide voormalige verantwoordingsorganen, tot aan de verkiezingen in gezamenlijkheid te laten aanblijven. Het verantwoordingsorgaan van het gefuseerde fonds is eenmalig te benoemd. Hierna heeft het verantwoordingsorgaan de verkiezingen georganiseerd. Voor de kandidaten is een profiel opgesteld.
 
Het lid namens de werkgever wordt voorgedragen door de werkgever en de andere leden worden middels verkiezingen gekozen.
 
Voorafgaand aan de verkiezingen is een oproep gedaan, aan alle deelnemers, zich kandidaat te stellen voor één van de posten in het verantwoordingsorgaan. De potentiële kandidaten zijn door een toetsingscommissie aan het profiel getoetst en voorgedragen als verkiesbaar.
 
Namens de actieve deelnemers waren er twee kandidaten. De verkiezingsuitslagen zijn op vrijdag 22 november geteld en hebben de volgende (kandidaat) verantwoordingsorgaan leden opgeleverd:

 

 

 Namens:

 Koos van der Straaten  

 werkgever

 Alexander Holdinga

 gewezen deelnemers

 Hans Oosterhuis

 actieve deelnemers

 Otto van t Hof

 actieve deelnemers

 Hans Suijs

 pensioengerechtigden

 Klaas Nienhuis

 pensioengerechtigden

 

Tellen van de stemmen.

 

Het nieuwe verantwoordingsorgaan zal tijdens de eerst volgende bijeenkomst worden benoemd door het huidige verantwoordingsorgaan
 
Het bestuur wenst de nieuwe leden veel succes en bedankt het interim verantwoordingsorgaan voor haar constructieve en kritische houding jegens het bestuur.

 

Nieuwe pensioenuitvoerder voor voormalig EDS pensioenfonds deelnemers

Met ingang van 1 januari 2015 zal de administratie voor de deelnemers van het voormalige EDS pensioenfonds worden overgenomen door AON Hewitt. De betreffende deelnemers zullen per brief worden geïnformeerd.
 
Afkoop regeling kleine pensioenen

Op 6 november jl. is in de Tweede Kamer het amendement Vermeij c.s. aangenomen, dat regelt dat de afkoop van kleine pensioenen met ingang van 1 januari 2015 op de pensioeningangsdatum zonder fiscale consequenties kan worden uitgesteld tot de eerste van de maand volgend op het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De Eerste Kamer is vervolgens ook akkoord gegaan. Daardoor wordt het bestaande probleem met betrekking tot mogelijke korting op toeslagen (via de inkomenstoets) en heffing van AOW-premie over het afkoopbedrag opgelost.
 
Dit probleem was ontstaan doordat vanaf 2013 de AOW-leeftijd is verhoogd terwijl het ouderdomspensioen nog steeds ingaat op de 65-jarige leeftijd. Een klein pensioen is een pensioenuitkering tot € 458,06 per jaar (2014).
 
Vanzelfsprekend volgen wij deze richtlijn vanaf 2015 op.
Het afkoopbedrag  wordt uitgekeerd in de maand volgend op het bereiken van de AOW-leeftijd.
De uitbetaling vindt plaats op de betaaldata zoals die voor uw fonds van toepassing zijn. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om uitbetaling van de eenmalige afkoopsom op de reguliere ingangsdatum te laten plaatsvinden, maar standaard zal de betaling in het vervolg worden uitgesteld.

 

Het bestuur wenst u

 

prettige kerstdagen en

 

een gelukkig en gezond 2015!