29

mei

Nieuwsbrief mei (2017)

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre ons fonds aan de pensioenverplichtingen kan voldoen. De voorlopige dekkingsgraad eind april 2017 is vastgesteld op 110,3%. De dekkingsgraad is hiermee met 1,0% - punt gestegen ten opzichte van maart 2017 (109,3%).

Dit is een gevolg van een stijging van de marktrente, een toename van het vermogen en een daling van de pensioenverplichtingen.
 

Aanpassing website en invoering van de pensioenplanner

De invoering van de pensioenplanner en de aanpassing van onze website hebben een enorme vertraging opgelopen als gevolg van allerlei (technische) omstandigheden. Alle seinen staan nu op groen om in juni van start te gaan. Alle deelnemers worden hiervan  op de hoogte gesteld. De actieve deelnemers ontvangen de informatie per e-mail en de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden per brief via de post.

Het sturen van brieven aan alle deelnemers kost veel geld, ongeveer € 10.000,- per keer, geld dat we liever in het fonds houden ten gunste van de deelnemers. Wanneer we als pensioenfonds met onze deelnemers per e-mail kunnen communiceren, bespaart dat veel geld. De vernieuwde website stelt ons o.a. in staat om de e-mailadressen van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te verzamelen.

Wij vragen in de brief dan ook dringend om het e-mailadres en wat aanvullende informatie  via de website aan ons door te geven. Ook indien je al eerder een e-mailadres hebt doorgegeven vragen we je toch opnieuw te registreren na ontvangst van de brief.
 

UPO - Uniform Pensioenoverzicht

Medio juni worden de UPO’s verstuurd aan de actieve deelnemers.

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bevat veel belangrijke informatie. Veel mensen hebben moeite met hun UPO. Daarom zal er in de maand juni een speciale campagne via de website worden gevoerd om uitgebreid in te gaan op het UPO en de informatie die daarin te vinden is.
 

Interview met Marcel Lasonder

Op de website staat sinds enkele dagen weer een nieuw interview. Deze keer met Marcel Lasonder, voorzitter van het bestuur van ons fonds. Marcel gaat in het artikel in op de ontwikkelingen bij HPE en HPI en de consequenties hiervan voor ons fonds. Zeer de moeite van het lezen waard! Lees hier het interview.
 

Project risicobeheer

Naar aanleiding van het gesprek tussen DNB en een delegatie van het bestuur op 14 december 2016 is eind januari van dit jaar het eindrapport uitgebracht aan DNB.

DNB heeft te kennen gegeven de validatie van ons eindrapport in een separaat onderzoek te gaan uitvoeren. Dat onderzoek zal dit najaar worden uitgevoerd. Intussen heeft de Commissie Risico Management (CRM) verder gewerkt (en blijft verder werken) aan het completeren van het risicoraamwerk, een overzicht van met name risico’s en beheersmaatregelen.
 

Herstelplan

Als de dekkingsgraad onder het wettelijk vereiste niveau komt, dan moet een pensioenfonds een herstelplan indienen bij de toezichthouder, de Nederlandsche Bank (DNB). In een herstelplan staat wat het pensioenfonds doet om zo snel mogelijk weer te voldoen aan de vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds maakt een plan van aanpak waarin het laat zien welke maatregelen zijn genomen om de financiële positie te verbeteren.

Jaarlijks wordt het lopende herstelplan geëvalueerd, het resterende tekort (ten opzichte van de vereiste dekkingsgraad) mag dan weer in maximaal 10 jaar worden weggewerkt. Hierdoor wordt de herstelperiode langer. Tekorten kunnen over een langere periode worden gespreid.

Eind maart 2017 heeft het pensioenfonds een nieuw herstelplan ingediend bij DNB.

Een herstelplan was nodig omdat de financiële positie van het fonds eind 2016 nog steeds niet voldoende was; het fonds had onvoldoende reserves.

Een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad.

Dit is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen (dat is de waarde van alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen).

Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 120% is, dan is er precies € 1,20 aan vermogen voor iedere euro aan pensioenverplichtingen.

Als maatstaf geldt de zogenaamde beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de 12 laatste actuele maanddekkingsgraden). De beleidsdekkingsgraad eind 2016 was 103,7%, maar de door DNB vereiste dekkingsgraad eind 2016 was 116,8%. Het nieuwe herstelplan laat zien dat het fonds, indien de verwachtingen uitkomen, eind 2020 weer over voldoende reserves zal beschikken.
 

Visitatiecommissie

De taak van de visitatiecommissie (hierna VC) bestaat uit het toezicht houden op het

beleid van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland (hierna het fonds), op de algemene gang van zaken in het fonds en het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De VC betrekt bij het uitvoeren van haar taak de normen van de Code Pensioenfondsen met betrekking tot intern toezicht en de normen van de toezichtcode van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (hierna VITP).

De VC heeft de periode 1 februari 2016 tot 1 februari 2017 onderzocht.

Een samenvatting van de bevindingen van de VC zal worden gepubliceerd in het jaarverslag dat in juli a.s. wordt gepubliceerd.