23

dec

Stand van zaken met betrekking tot een mogelijke ontvlechting van één of meerdere aangesloten werkgevers (2020)

Het bestuur van het HP Pensioenfonds bereidt zich voor op een opzegging door de drie werkgevers. De Commissie Toekomst brengt scenario’s namens het bestuur in kaart en helpt eventuele veranderingen in goede banen te leiden. Onderdeel hiervan is een concept projectplan dat het bestuur in de december vergadering heeft besproken.

Uiteraard is in dit plan speciale aandacht voor de communicatie met alle deelnemers. Als bestuur zijn wij ons bewust van onze eigen verantwoordelijkheid voor goede communicatie met onze deelnemers. Die communicatie zullen we ook met de werkgevers moeten afstemmen om te borgen dat de huidige medewerkers, de gewezen deelnemers (slapers) en de pensioengerechtigden consistente informatie krijgen vanuit de werkgevers en vanuit het pensioenfonds.

Een opzegging van de uitvoeringsovereenkomst heeft in de eerste plaats gevolgen voor de toekomstige opbouw van pensioenrechten voor de huidige medewerkers van de drie werkgevers. Het fonds is en blijft primair verantwoordelijk voor de borging van de opgebouwde rechten van de deelnemers. Het overdragen van de opgebouwde rechten door een collectieve waardeoverdracht (CWO) is dan ook primair een fondsbesluit, natuurlijk na ruggespraak met het verantwoordingsorgaan (VO) en de raad van toezicht (RvT). Ook de Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht en zal zich er van vergewissen dat de juiste afwegingen zijn gemaakt. Kortom, er zitten nogal wat borgingen in het proces.

Het bestuur verwacht dat we in de komende weken duidelijkheid krijgen van de werkgevers over de door hen gewenste richting. Daarna is het bestuur in staat om u concreter te informeren over de consequenties voor het fonds en welke aanpak het bestuur heeft gekozen.