01

nov

Verhuizing van opgebouwde en ingegane pensioenen (2021)

Onlangs informeerden wij u in een persoonlijke brief over het besluit van HP Pensioenfonds om de (opgebouwde) pensioen(en), ingegane pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenkapitalen over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerders : Centraal Beheer APF, BeFrank PPI en ABN AMRO PPI.

Dit besluit werd genomen onder de voorwaarde dat De Nederlandsche Bank (hierna: DNB), haar goedkeuring zou geven aan de verhuizing, ook wel collectieve waardeoverdracht genoemd.

Goedkeuring DNB is ontvangen

Onlangs is de goedkeuring van DNB ontvangen. Dit betekent wij uw opgebouwde pensioen en pensioenkapitalen inderdaad per 1 november gaan verhuizen. Het akkoord betekent ook dat u vanaf 1 november bij de nieuwe pensioenuitvoerders uw pensioen en/of uw pensioenkapitaal opbouwt. Wij zullen u begin 2022 informeren over de hoogte van de overgedragen pensioenen en pensioenkapitalen.

HP Pensioenfonds zal worden opgeheven

Een andere stap in het traject is dat het bestuur formeel heeft besloten om HP Pensioenfonds op te heffen. Om duidelijk te maken dat het HP Pensioenfonds niet zal voortbestaan, zullen we op al onze uitingen achter onze naam toevoegen ‘in liquidatie’ of kortweg ’i.l.’. Nadat de collectieve waardeoverdracht is afgerond en alle administratieve zaken zijn afgewikkeld zal HP Pensioenfonds i.l. in de loop van 2022 worden opgeheven.