21

mei

Wijziging statuten (2019)

Als gevolg van gewijzigde wetgeving, heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland (HP Pensioenfonds) besloten om de statuten van de stichting te wijzigen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • de visitatiecommissie is vervangen door de raad van toezicht;
 • de benoeming van drie sleutelfunctiehouders.
   

De raad van toezicht heeft tot taak:

 • toezicht houden op het beleid van het bestuur; 
 • toezicht houden op de algemene gang van zaken bij het pensioenfonds, waaronder een adequate risicobeheersing en een evenwichtige belangenbehartiging;
 • fungeren als sparringpartner voor het bestuur;
 • de raad van toezicht heeft goedkeuringsrecht over het jaarverslag, de profielschets voor bestuurders, het beloningsbeleid (behalve de eigen beloning), de overdracht van verplichtingen van of naar het pensioenfonds, liquidatie, fusie, splitsing, samenvoeging en omzetting van het pensioenfonds naar een andere rechtsvorm. 
   

De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden, die door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan zijn benoemd. Door De Nederlandse Bank zijn de drie leden van de raad van toezicht op 13 mei 2019 goedgekeurd. De drie externe toezichthouders zijn:

 • mr. J.B.L.M. van Besouw (voorzitter)
 • mw. mr. drs. D.J.M.P. Horsmeier MM
 • drs. H.W.J.M. Peters RBA


Verder is als gevolg van de implementatie van Europese wetgeving (IORP II-richtlijn) een nieuw artikel in de statuten opgenomen, waarin de inrichting van de sleutelfuncties wordt geregeld. Dit betreft drie sleutelfuncties:

 • actuariële functie
 • risicobeheerfunctie
 • interne auditfunctie
   

De kerntaak van de drie sleutelfunctiehouders is onafhankelijk toezicht en controle op de uitvoering van de actuariële, resp. risicobeheer resp. interne audit taak van het pensioenfonds.

HP Pensioenfonds heeft haar bestuurder Rita van Ewijk benoemd als waarnemend sleutelfunctiehouder risicobeheer en haar bestuurder Peter Terporten als waarnemend sleutelfunctiehouder interne auditfunctie. Verder bestaat het voornemen om de certificerend actuaris te benoemen voor de actuariële functie. De benoeming zal eerst worden voorgelegd aan De Nederlandsche Bank. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland zal de houders van deze sleutelfuncties in staat stellen hun taken eerlijk, objectief en onafhankelijk te vervullen.

De invoering van de raad van toezicht en de invoering van de drie sleutelfuncties betekent een versterking van de besturing van het fonds.