De RvT bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De leden zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De RvT is belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het bestuursverslag. De RvT staat het bestuur met raad ter zijde.

Aan de goedkeuring van de RvT zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:

  • het bestuursverslag en de jaarrekening;
  • de profielschets voor bestuurders;
  • het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
  • gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
  • liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
  • het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten en het opstellen en beëindigen van uitvoeringsreglementen door een algemeen pensioenfonds;
  • het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm.

De RvT is ingesteld in de plaats van de visitatiecommissie.

Leden van de RvT:

  • Diana Horsmeier
  • Jan van Besouw, voorzitter
  • Hans Peters