Op dit moment zijn Simon Dijkhuizen en Peter Terporten de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het bestuur van HPPF.

Op 20 januari 2020 eindigt de eerste zittingstermijn van Peter Terporten en hij heeft aangegeven herkiesbaar te zijn.

Op 30 juni 2020 eindigt de derde zittingstermijn van Simon Dijkhuizen. Hij kan statutair niet herkiesbaar zijn. Er moeten dus verkiezingen gehouden worden, waarbij alle pensioengerechtigden hun stem kunnen uitbrengen. Benoeming van bestuursleden namens de pensioengerechtigden vindt plaats na deze verkiezingen.

Pensioengerechtigden die bestuurslid willen worden van het pensioenfonds kunnen zich schriftelijk kandidaatstellen bij het bestuur van het pensioenfonds.

 

Kandidaatstelling

Indien u zich kandidaat wilt stellen, kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 31 december 2019 schriftelijk aan het pensioenfonds kenbaar te maken. Dit kan

ABB voor pensioenfondsen
T.a.v. Bestuursbureau HPPF
Tuinstraat 6
5241 AA Rosmalen

Wij verzoeken u in uw bericht een onderbouwing voor uw kandidaatstelling, relevante opleidingen en ervaring en uw persoonlijke gegevens op te nemen.

Als er slechts één geschikte kandidaat is per vacature is, zijn verkiezingen niet noodzakelijk.

Indien er meerdere geschikte kandidaten zijn, dan zullen er verkiezingen worden gehouden.

De Nederlandsche Bank (DNB) toetst een kandidaatbestuurder op geschiktheid. Pas na goedkeuring door DNB zal de kandidaatbestuurder door het bestuur benoemd worden.

 

Eisen gesteld aan een bestuurslid

Het bestuurslidmaatschap is een verantwoordelijke functie.

Het bestuur verwacht van elk bestuurslid dat hij/zij voldoende tijd vrijmaakt voor de werkzaamheden voor het pensioenfonds en dat hij/zij bereid is om zijn pensioenkennis op peil te brengen en te houden en ook de actuele ontwikkelingen te volgen.

Een nieuw bestuurslid dient vóór zijn/haar benoeming al deskundig te zijn op pensioengebied. Voor één van beide vacatures wordt gezocht naar een kandidaat die direct na verkiezing ter toetsing kan worden voorgedragen aan DNB.

Voor de andere vacature bestaat de mogelijkheid dat de verkozen kandidaat eerst een tijd zal meelopen als aspirantbestuurslid. In deze periode wordt hij/zij in de gelegenheid gesteld om een opleiding te volgen bij de Stichting Pensioen Opleidingen (SPO) op kosten van het pensioenfonds.

Een bestuurslid weegt bij de uitvoering van zijn taken de belangen van alle bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers op evenwichtige wijze mee.

 

Namens het bestuur zullen er voorafgaand aan de eventuele verkiezingen door de verkiezingscommissie gesprekken worden gevoerd met de kandidaten om vast te stellen of zij voldoen aan de profielschets(en). Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 13 januari 2020.

Heeft u over dit onderwerp nog vragen dan kunt u zich richten tot de verkiezingscommissie via email verkiezingscommissie@hppf.nl of via telefoonnummer 073-6408564.

 

Hieronder vindt u de volgende profielschetsen: