Binnenkort vinden er verkiezingen plaats voor het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Er komt een zetel van een lid namens de deelnemers vrij en een zetel van een lid namens de gewezen deelnemers vrij. Hieronder treft u alvast de profielschets aan voor een lid van het Verantwoordingsorgaan. Nadere informatie over bijvoorbeeld een kandidaatstelling volgt zo spoedig mogelijk.

Profielschets lid verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland

Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland (hierna HPPF of het fonds), statutair gevestigd te Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41179922 is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de Pensioenfederatie.
HPPF regelt de pensioenvoorziening voor de werknemers van Hewlett-Packard in Nederland
(HPE, HP Inc, ESN/DXC). De regelingen die het fonds uitvoert zijn een premiepensioenregeling en een middelloonregeling. Met betrekking tot de opgebouwde rechten en aanspraken in de middelloonregeling wordt jaarlijks een voorwaardelijke toeslag verleend gebaseerd op het consumentenprijsindexcijfer. Daarnaast voert het pensioenfonds een aantal gesloten pensioenregelingen uit.

Het fonds heeft tot doel het verlenen van pensioenaanspraken aan deelnemers en gewezen deelnemers en het verlenen van pensioen aan pensioengerechtigden in de gevallen en onder de voorwaarden zoals die in het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomsten zijn omschreven. Hiertoe wordt voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ruim EUR 2,1 miljard vermogen belegd.

HPPF heeft een paritair bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit werkgeversvertegenwoordigers, werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden. Het intern toezicht wordt uitgevoerd door de raad van Toezicht. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. Leden van de raad van toezicht worden voorgedragen door het verantwoordingsorgaan. Daarnaast is er een verantwoordingsorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgever, deelnemers, gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden.

Het verantwoordingsorgaan van HPPF

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Eén lid wordt voorgedragen door de werkgever. Eén lid wordt gekozen door de gewezen deelnemers. De overige vier zetels worden op basis van de onderlinge getalsverhoudingen verdeeld tussen de deelnemers enerzijds en de pensioengerechtigden anderzijds. De leden namens de deelnemers en de pensioengerechtigden worden gekozen door de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding. In het verantwoordingsorgaan neemt, indien voldoende geschikte kandidaten beschikbaar zijn, ten minste:

 • Eén persoon boven en één persoon onder de veertig jaar zitting; en
 • Eén man en één vrouw zitting.

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over onder meer:

 • het beleid inzake beloningen;
 • de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 • de profielschetsen voor de leden van de raad van toezicht;
 • het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 • het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 • gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting
 • liquidatie, fusie of splitsing van de stichting
 • het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst
 • het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18  Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 • de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van premiecomponenten;

Het verantwoordingsorgaan komt zo vaak als nodig, maar minimaal 4 keer per jaar bijeen. Daarnaast komt het verantwoordingsorgaan samen met het bestuur minimaal 2 keer per jaar bijeen.
Het verantwoordingsorgaan volgt met regelmaat opleidingsbijeenkomsten waarop gezamenlijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de gewenste deskundigheid en competenties.

Vereisten algemeen

Ieder lid van het verantwoordingsorgaan van het fonds onderschrijft de volgende uitgangspunten:

 • Integriteit en onafhankelijkheid vormen de eerste voorwaarde als lid van het verantwoordingsorgaan.
 • Leden van het verantwoordingsorgaan hebben voldoende tijd voor de uitoefening van de taken beschikbaar. Zij stellen zich op de hoogte van hetgeen wet- en regelgeving op dit punt voorschrijft en zijn minimaal 4 uur per week beschikbaar voor het uitoefenen van deze functie.
 • Leden hebben een grondige kennis van het fonds zelf in termen van de regeling, de populatie, de cultuur e.d. De doelstellingen van het fonds en de op de fondskarakteristieken afgestemde uitgangspunten. Die doelstellingen en uitgangspunten zijn voor de leden van het verantwoordingsorgaan van het fonds van cruciaal belang voor de evenwichtige afweging van belangen.
 • Leden leven de gedragscode van HPPF na.
 • Leden voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en geschiktheid van de wettelijke toezichthouder.

Leden zijn bereid om ten minste één zittingstermijn van vier jaar op zich te nemen en hebben de intentie om meerdere termijnen zitting te nemen in het verantwoordingsorgaan. Leden realiseren zich dat zij moeten aftreden als zij niet meer behoren tot de geleding waarvoor zij gekozen zijn. Dit geldt specifiek voor vertegenwoordigers van werknemers en gewezen deelnemers.

Nadere vereisten aan een lid van het verantwoordingsorgaan

Het lid beschikt bij aanvaarding over een minimumniveau van deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. Het lid is bereid om training te volgen voor het behalen van niveau A voor enkele kennisgebieden. Hij/zij wordt hierbij gefaciliteerd door HPPF.

Voor het beoogd lid betekent dit dat hij/zij:

 • De begrippen en systemen uit de pensioenmaterie kent. Dit wordt ook wel ‘het pensioencomplex’ genoemd;
 • De hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de deskun­digheidsgebieden in hun onderlinge samenhang kent;
 • In eigen woorden ‘het pensioencomplex’ kan uitleggen;
 • Zicht heeft op de onderlinge samenhang van de deskundigheidsgebieden;
 • Onafhankelijk kan optreden in de besluitvorming door het verantwoordingsorgaan, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt;
 • Actief kan deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig zijn om een goed besluit te nemen. Van het lid wordt daarnaast gevraagd dat hij/zij beschikt over een bij voorkeur academisch werk- en denkniveau.

De deskundigheid op geschiktheidsniveau A of gelijkwaardig omvat de volgende kennisgebieden:

 • Het besturen van een organisatie;
 • Relevante wet- en regelgeving;
 • Pensioenregelingen en pensioensoorten;
 • Financieel technische en actuariële aspecten;
 • Vermogensbeheer;
 • Administratieve organisatie en interne controle;
 • Communicatie;
 • Uitbesteding.

In de visie van het verantwoordingsorgaan komt deze deskundigheid in ieder geval tot uiting in de volgende vaardigheden:

 • Kennis op het gebied van beleggen en vermogensbeheer in de meest brede zin;
 • Een brede blik op de economie in zijn algemeenheid, maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor het pensioenfonds kunnen inschatten/beoordelen;
 • In staat om de adviezen vanuit diverse comités zoals communicatie, investment etc. te beoordelen;
 • Kennis op het gebied van pensioenregelingen en hun uitvoering.

Het is van belang dat een lid van het verantwoordingsorgaan beschikt over de volgende competenties:

 • Reflecterend vermogen;
 • Multidisciplinair denken;
 • Probleemanalyse en oordeelsvorming;
 • Organisatie- en omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Onafhankelijk;
 • Kritische en proactieve instelling;
 • Besluitvaardigheid;
 • Draagt zorg voor een evenwichtige belangenbehartiging;
 • Energiek;
 • Beschikt over brede kennis van de verschillende aspecten van een pensioenfonds (aan te tonen door meerjarige ervaring in deelname aan een organisatie).

Selectieprocedure en benoeming

Het verantwoordingsorgaan van HPPF benoemt leden op voordracht van de werkgever of na verkiezing door en vanuit de gewezen deelnemers, deelnemers of pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan draagt de organisatie van de verkiezingen van de leden die de gewezen deelnemers, deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen, op aan een verkiezingscommissie. Een door de verkiezingscommissie ingestelde selectiecommissie toetst namens het verantwoordingsorgaan de kandidaten aan deze profielschets. Het lid voorgedragen door de werkgever wordt getoetst na voordracht van de werkgever. De overige leden worden getoetst bij kandidaatstelling. Het verantwoordingsorgaan kan een voorgedragen kandidaat weigeren als deze naar het oordeel van de selectiecommissie niet voldoet aan het opgestelde profiel. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan niet tevens bestuurder van HPPF zijn. Een lid van het verantwoordingsorgaan moet met pensioenrechten verbonden zijn aan het HP Pensioenfonds. De zittingstermijn van een lid van het verantwoordingsorgaan is in principe 4 jaar, waarna deze kan worden herbenoemd. De maximale totale zittingstermijn is 12 jaar. Het verantwoordingsorgaan vindt diversiteit in het verantwoordingsorgaan, in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds, van belang. Dit speelt dus een rol bij de selectie van de kandidaat.

Vergoeding

Leden van het verantwoordingsorgaan komen in aanmerking voor een vergoeding, zoals vastgelegd in het beloningsbeleid. Dit beloningsbeleid is te vinden op de website van het HP Pensioenfonds.

 

Voor de verkiezing van 2 nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan is aan de actieve deelnemers en gewezen deelnemers van Pensioenfonds HP Nederland een brief gestuurd waarin wordt opgeroepen zich verkiesbaar te stellen voor de geleding waartoe men behoort. Helaas is bij de verzending van de brief een vergissing gemaakt en is deze ook gestuurd aan de gepensioneerden. Omdat het vacatures betreft voor de geledingen actieve deelnemers en gewezen deelnemers kunnen  gepensioneerden zich niet verkiesbaar stellen, noch kiezen.

Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor deze gang van zaken.